عواید حاصل از کرایه استند تسلیت، صرف تامین هزینه درمان کـودکـان مبتلا به سرطان می شود

 

استــنـــــــــدهــــای تـــسلـــیـــــــــــــت

بــــــــرای همــدلـــــی و همـــــدردی

برای حمایت از کودکان حامی یار

عواید حاصل از کرایه استند تسلیت،

صرف تامین هزینه درمان کـودکـان

مبـتـــــــلا بــه ســــــــرطـان مــــی‌شـــــود

حمایت از فرشته ها

حمایت از فرشته ها

مقالات

اخبار و رویداد حامی یار