موضوع: سوگند به قلم و آنچه مینویسد

_

گوینده: شهپر عسگری

دیدگاه ها غیرفعال است