آیا درمورد تومور های ناحیه شبکیه چشمی (رتینو بلاستوما) آگاهی دارید؟

موضوع: آیا درمورد تومور های ناحیه شبکیه چشمی (رتینو بلاستوما) آگاهی دارید؟ 

_

گوینده: سید عباس سجادی