شفافیت یعنی مثل شیشه بودن

_
  • یکی از کاربردهای شیشه در معماری ساختمان ها، آوردن نور خورشید به داخل خانه است از این رو تعبیر حامی یار از حضور خیرین مصداق تابش نور به خانه است.
  • معتقدیم که شفافیت، نور حمایت را به سمت خود جذب می کند.
  • در برنامه ریزی استراتژیک موسسه، حامیان و خیرین از این طریق در جریان روند حمایت خیریه از مددجویان قرار خواهند گرفت.
اسفند

گزارش عملکرد اسفند ماه سال 1403 موسسه خیریه حامی‌یار

بهمن

گزارش عملکرد بهمن ماه سال 1403 موسسه خیریه حامی‌یار

دی

گزارش عملکرد دی ماه سال 1403 موسسه خیریه حامی‌یار

آذر

گزارش عملکرد آذر ماه سال 1403 موسسه خیریه حامی‌یار

آبان

گزارش عملکرد آبان ماه سال 1403 موسسه خیریه حامی‌یار

مهر

گزارش عملکرد مهر ماه سال 1403 موسسه خیریه حامی‌یار

شهریور

گزارش عملکرد شهریور ماه سال 1403 موسسه خیریه حامی‌یار

مرداد

گزارش عملکرد مرداد ماه سال 1403 موسسه خیریه حامی‌یار

تیر

گزارش عملکرد تیر ماه سال 1403 موسسه خیریه حامی‌یار

خرداد

گزارش عملکرد خرداد ماه سال 1403 موسسه خیریه حامی‌یار

اردیبهشت

گزارش عملکرد اردیبهشت ماه سال 1403 موسسه خیریه حامی‌یار

فروردین

گزارش عملکرد فروردین ماه سال 1403 موسسه خیریه حامی‌یار