مشاوره تحصیلی

_

هدف از مشاوره تحصیلی ارتقای روحیه کودکان در دوران تحصیل، برنامه ریزی جهت جلوگیری و جبران بازماندگی تحصیلی کودکان بیمار است.