مددکاری اجتماعی

_

واحد مددکاری موسسه خیریه حامی یار علاوه بر ارائه خدمات حمایتی، پل ارتباطی موسسه با بیماران است و سعی دارد خانواده بیمار را از مسیر درمان آگاه کرده و با راهنمایی های لازم از اضطراب، تنش و سردرگمی آنان بکاهد.