واحد مالی و اداری حامی یار

_

واحد مالی با هدف انجام امور مالی اعم از حسابداری و حسابرسی تشکیل شده است و همچنین واحد خدمات اداری با هدف هماهنگی بین فعالیت های مختلف موسسه و مدیران با مدیرعامل و هیئت مدیره ایجاد شده است .این واحد در اجرائیات برنامه های مختلف در کنار گروه های مجری قرار میگرد تا فعالیت ها با هماهنگی بهتر صورت پذیرد.