فرم عضویت داوطبانه در موسسه خیریه حامی‌یار

_

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

نام و نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
آدرس*
نحوه آشنایی با موسسه :*
برنامه ها و مراسم
آشنایان
مطبوعات و رسانه ها
 
آیا تا به حال تجربه کار داوطلبانه در یک موسسه خیریه و مردم نهاد را داشته اید ؟*
لطفا روز ها و ساعت هایی که می توانید بخشی از وقت خود را به همکاری با موسسه خیریه حامی یار اختصاص دهید را مشخص کنید :*