صورت های مالی و گزارش های حسابرسی

_

موسسه خیریه حامی یار بر اصول امانتداری، صداقت و شفافیت مالی بنا گردیده است. در طول سال های فعالیت، سعی و تلاشش بر این بوده تا تصویر روشنی از فعالیت‌های خود ارائه دهد. از آنجا که مردم بعنوان اصلی ترین حامی، رکن اصلی و نبض جاری حامی یار هستند، لزوم آگاهی ایشان از نحوه و جزئیات عملکرد مالی موسسه در اولویت بوده است و این مهم  با انتشار صورت‌های مالی موسسه  و گزارش بازرس و همچنین پاسخ هیأت مدیره به گزارش بازرس انجام می‌پذیرد.

حسابرس و بازرس قانونی موسسه در پایان هر سال محاسبات و عملیات مالی موسسه را مورد بررسی قرارداده و گزارش سالیانه خود به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود. بازرس به منظور انجام وظیفه خود حق مراجعه به دفاتر و اوراق مالی موسسه و اخذ توضیح از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره را در هر زمان خواهد داشت.

صورت های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰2 به همراه گزارش حسابرس مستقل