عضویت داوطلبانه – منشور اخلاقی موسسه خیریه حامی یار

منشور اخلاقی موسسه خیریه حامی یار

 1. ما اینجا خدمت می کنیم و خداوند را هر لحظه ناظر و حاضر بر اعمالمان می بینیم ، و معتقدیم می توانیم در کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان و سایر مددجویان بیمارستان امیرکبیر موثر باشیم.
 2. موسسه خیریه حامی یار موسسه ای غیر دولتی است، التزام به رعایت قوانین و مقررات و عدم ورود به گرایشات سیاسی، حزبی و گروهی از اصول رفتاری موسسه است.
 3. ما به عنوان یک سازمان مردم نهاد معتقدیم که مردم سرمایه های اصلی ما هستند. لذا عزت، احترام و تکریم آنان، اطلاع رسانی شفاف و به هنگام برپایه اعتماد، از مهمترین مسئولیت هایمان به شمار می آید و با نظارتی قاطعانه در جهت جلب رضـــایت آنها تلاش می نماییم تا کلیّه خدمات ما، در بالاترین سطح کیفی ارائه گردد .
 4. تعهد به اصول اخلاقی در ارتباط با مددجویان، مردم و با یکدیگر از جمله خوشرویی، فروتنی، متانت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، مدیریت زمان، صبر و بردباری، سخت کوشی، نظم و انضباط، اخلاق نیک، وجدان کاری، امانتداری و صداقت در گفتار و رفتار از اصول ما می باشد .
 5. ایجاد روش های مالی و حسابداری کارآمد، شفاف و پاسخگو برای موسسه از اصول مهم می باشد.
 6. ما همواره باید به یاد داشته باشیم که ما به عنوان نماینده موسسه در مراسم های مختلف حضور داریم که افراد زیادی با عقاید متفاوت درآن شرکت می کنند.
 7. شایسته است که هریک از ما مسئولانه، منافع موسسه را در نظر داشته باشد.
 8. بر اﺳﺎس اﯾﻦ تعهد نامه، ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داوطلبانه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻد ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. داوﻃﻠﺐ، ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮق، ﻣﺰاﯾﺎ و ﺣﻖاﻟﺰحمه ای در ازای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت، درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 9. متعهد می شویم ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه طبق سلسله مراتب سازمانی که ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎشند گزارش فعالیت و عملکرد ارائه کنیم.
 10. متعهد می شویم سلائق شخصی را در انجام امور موسسه کنار نهاده و دقیقا بر اساس آیین نامه ها و اساسنامه موسسه فعالیت کنیم.
 11. متعهد می شویم در دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از سوی ﺳﺎزﻣﺎن شرکت کنیم.
 12. متعهد می شویم در تمام ساعات حضور در موسسه به عنوان داوطلب یا کارمند، رفتار و پوشش مسئولانه متناسب با شئونات موسسه و عرف اجتماع داشته باشیم .
 13. متعهد می شویم که اجازه استفاده شخصی از اطلاعات موسسه را نداریم و آگاهی داریم که خارج کردن و استفاده کردن از این اطلاعات اکیدا ممنوع می باشد و پیگرد قانونی دارد.

اینجانب با رعایت شئونات و موازین موسسه خیریه، صحت مندرجات فوق را تایید و تقاضای همکاری با موسسه خیریه حامی یار را دارم و زیر پا گذاشتن هر کدام از بندهای تعهد نامه از جانب من باعث لغو همکاری موسسه خیریه حامی یار خواهد شد.