اتمام خدمات حمایتی

_

1- کلیه‌ی خدمات حمایتی موسسه تا 1 سال از شروع تاریخ بهبودی به مددجو به صورت کامل تعلق می‌گیرد و پس از آن متوقف می‌شود.

تبصره 1 : از تاریخ شروع بهبودی تا مدت 2 سال هزینه آزمایشات (چکاپ) پرداخت خواهد شد.

2- در صورت فوت مددجو کلیه‌ی خدمات متوقف و تنها خدمات مشاوره به خانواده تا مدت شش ماه ادامه خواهد یافت.

3- در صورتی که مددجو بنا به تصمیم خودش مرکز یا شهر دیگری را برای خدمات انتخاب نماید خدمات وی از سوی موسسه به صورت کامل متوقف می گردد.

4- در صورتی که مددجو علی رغم پیگیری واحد خدمات حمایتی، جهت ادامه درمان مراجعه نکند.