تامین تجهیزات ضروری حین درمان

_

تجهیزات ضروری مورد نیاز در مسیر درمان کودکان از جمله خدماتی است که با هماهنگی مسئولین بیمارستان و حمایت خیرین محقق می شود .