بازرس حامی یار

_

بازرس منتخب مجمع عمومی موسسه می باشد، بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات مالی و اداری موسسه خیریه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید. وظایف بازرس به شرح ذیل است:

1) بررسی كلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش براي مجمع عمومی

2) بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع عمومی

3) گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

4) اظهار نظر درباره صحت صورت دارایی، عملكرد و مطالب و اطلاعاتی كه هیئت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند

5) سایر وظایفی كه اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است

بازرس اصلی

امیرسینا صادقی

نام و نام خانوادگی: امیرسینا صادقی

سمت در حامی یار: بازرس اصلی

تاریخ تولد: 1367/08/16

محل تولد: تهران

تحصیلات: کاردانی کامپیوتر

شغل: آزاد

 

بازرس علی البدل

امیر اشرفی

نام و نام خانوادگی: امیر اشرفی

سمت در حامی یار: بازرس علی البدل

تاریخ تولد: 1368/06/06

محل تولد: بروجرد

تحصیلات:کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

شغل: کارمند شرکت پخش فراورده های نفتی تهران