اساسنامه موسسه خیریه حامی یار

_

اساسنامه قوانین و شرایطی برای تشکیل موسسه است و به بیان دیگر مقررات یا قراردادی است که برای طرز کار یک جمعیت چه عمومی یا خصوصی مقرر و معین می شود. تنظیم اساسنامه به عنوان یکی از مهم ترین اسناد از بدو شکل گیری سازمان است که شامل موارد مهم و اساسی مانند: اهداف و نحوه فعالیت و وظایف هریک از اعضای شرکت و هیئت مدیره و مجامع و بازرسان شرکت و نحوه انتخاب و مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که فوت یا استفعاء نمودن و یا مجحور و معزول می شوند همچنین نحوه تداوم یا خاتمه فعالیت موسسه می باشد.