ارائه خدمات دندانپزشکی

_

ارائه معرفی نامه دریافت خدمات ویزیت، دندانپزشکی و … از جمله خدمات حمایتی موسسه بوده که شامل حال مددجو و خانواده او می‌شود.