اتاق بازی

_

بازی در رشد عاطفی کودکان اهمیت بسیاری دارد، چرا که باعث بروز تجربه های خودآگاه و ناخودآگاه کودکان می‌شود.
بازی درمانی با کودکان در راستای کاهش استرس، کمک به رفع هیجانات و احساسات منفی، همچنین با هدف ارتباط‌گیری مؤثر بین فردی در کودکان انجام می‌شود