آموزش تحصیلی و غیر تحصیلی

_

موسسه خیریه حامی یار، امکان آموزش تحصیلی و غیر تحصیلی در مدرسه بیمارستان حامی یار را برای رفع بازماندگی تحصیلی و ایجاد انگیزه کودکان در حال درمان فراهم آورده است. هدف از آموزش غیر تحصیلی ارتقای روحیه کودکان و همچنین کشف و رشد استعداد آنها در طول درمان می باشد. از جمله خدمات این بخش(غیر تحصیلی) ارائه خدمات آموزشی، ورزشی و هنری به مددجویان می‌باشد.