واحد منابع انسانی حامی یار

_

هدف این واحد جذب، آموزش و سازماندهی نیروهای داوطلب بوده که در سازمان در قسمت های عمومی و تخصصی نقش آفرینی می کنند .

مدیر واحد : فرانک حیدری