معرفی حامی یار

_

حامی یار موسسه ای، مردم نهاد، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی بوده و بر اصول امانتداری، حفظ ارزش های انسانی، صداقت و شفافیت مالی بنا گردیده است و با عزم خیرین و داوطلین خیریه به کودکان زیر 18 سال خدمات درمانی، حمایتی و آموزشی ارائه می نماید .