واحد روابط عمومی و امور بین الملل حامی یار

_

هدف از ایجاد واحد روابط عمومی در موسسه برقراری ارتباطات موثر وهدفمند با گروه یی که با آنان در ارتباط است ، در جهت ایجاد روابط تفاهم آمیز با مخاطبین و عموم مردممی باشد .ارایه چهره واقعی و شفاف سازی موسسه به مخاطبین یکی از مهمترین وظایف این واحد در کنار انتقال نیازمندی مددجویان و موسسه به خیرین می باشد. از جمله وظایف و اهداف روابط عمومی حامی یار ارتقای سطح اعتماد و محبوبیت موسسه در جامعه اثر گذار می باشد. روابط عمومی حامی یار تبلیغات صرف نمی باشد. روابط عمومی برای بلند مدت برنامه ریزی می کند و در کنارش تبلیغات را در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه می رساند. روابط عمومی با صبر و حوصله و اختصاص زمان تفکر به مخاطبین و ارائه خدمات بهتر سعی در دائمی کردن مخاطب دارد.ایجاد دسترسی شفاف به اطلاعات و اطلاع رسانی در خصوص نحوه عملکرد و چگونگی تبدیل کمک های مردمی به خدمات ازجمله وظایف این واحد می باشد