ذی نفعان موسسه حامی یار

_
کودکان مبتلا به سرطان

کودکان مبتلا به سرطان، اصلی ترین ذی نفعان حامی یار هستنند که موسسه طیف سنی نوزاد تا هجده سال را تحت حمایت قرار داده است.

خانواده کودکان

با هدف بهبود روند درمان کودک، موسسه برای خانواده کودکان نیزخدماتی در نظر گرفته که از جمله آن میتوان به خدمات درمانی، روانشناسی اشاره کرد.

بهبود یافتگان

بهبود یافتگان آن دسته از ذی نفعان موسسه هستند که بهبود  کامل یافته اند و از درمان فاصله گرفته و در مرحله انجام معاینات دوره ای هستند. اینان طبق مقررات تا دو سال خدمات درمانی و آموزشی موسسه را دریافت می کنند .

خیرین

خیرین حامیان همیشگی موسسه هستند که با واریز وجوهات نقدی یا کمک های غیر نقدی بدون هیچ گونه چشم داشتی خیریه را یاری می کنند .

داوطلبین

داوطلیبین همراهان و فعالان موسسه هستند که با انجام اقدامات داوطلبانه موسسه را در راستای اهدافش یاری می کنند .

کارمندان

موسسه بر مبنای ضرورت و اقدام فعالیت های مستمراقدام به استخدام کارمندان نموده که ایشان علاوه براقدامات داوطلبانه وانسان دوستانه ضمن دریافت حقوق برابر مقررات اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی به انجام امور محوله مشغول هستند .

سازمان های مردم نهاد هم ماموریت در حوزه سرطان و غیر آن

موسسه ضمن عضویت در شبکه ملی سرطان و شبکه ملی خیریه ها با هدف هم افزایی و تبادلات مربوطه درارتباط با سازمان های مردم نهاد دیگر می باشد.

نهاد های دولتی

نهاد های دولتی نیز همچون خیرین با کمک های نقدی یا غیر نقدی موسسه را همراهی می کنند و همچنین موسسه با برگزرای کارگاه های پیشگیری و آموزشی ایشان را همراهی می کند .

عامه مردم

از جمله ذی نفعان موسسه خیریه حامی یار می‌توان به عموم مردم جامعه و اقشار مختلف اشاره نمود.