ایزو ۲۶۰۰۰ (استاندارد ایزو مسئولیت های اجتماعی)

استاندارد ISO 26000 یک استاندارد بین المللی است که برای ارائه راهنمایی در مورد نحوه رفتار با مسئولیت اجتماعی توسعه یافته است. این استاندارد برای همه سازمان هایی که هدف آنها مشارکت در سلامت و رفاه جامعه است، صرف نظر از اندازه یا صنعت آنها، قابل اجرا است.

در سال های اخیر، سازمان های سراسر جهان به طور فزاینده ای از نیاز واضح برای نشان دادن رفتارهای مسئولانه اجتماعی آگاه شده اند. هدف سازمان ایزو از تدوین استاندارد ISO 26000 (مسئولیت اجتماعی سازمانی) مشارکت در توسعه پایدار از طریق شفافیت و عملکرد اخلاقی است.

استاندارد ISO 26000 یک سند راهنمایی داوطلبانه است که پیشنهادات و توصیه های مسئولیت اجتماعی را ارائه می دهد. ایزو 26000 به ارتقای گزارش های معتبر، پاسخگویی شرکت و بهبود عملکرد بازار کمک می کند. استاندارد ISO 26000 توسط سازمان بین المللی مسئولیت اجتماعی (SIA) و با همکاری کنوانسیون های بین المللی سازمان کار (ILO) همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل به همراه برخی دانشگاهیان، اتحادیه های مختلف کارگری و کارفرمایان و با همکاری کمیته فنی سازمان ایزو تاریخ 1 نوامبر سال 2010 میلادی منتشر شد.

نکته مهم اینکه استاندارد ایزو 26000 قابلیت صدور گواهینامه برای متقاضیان را ندارد بلکه فرآیندی است که باید طی چشم انداز شرکت ها تعریف شود و بر مبنای مسئولیت اجتماعی سازمان خود اقدام به پیروی از قوانین و آئین نامه های این استاندارد نمایند.